Συνήθη ερωτήματα, υλικό & εφαρμογές Κ.Ο.Κ.

Μαθήματα οδήγησης

Το κείμενο δεν έχει γραφτεί ακόμα.


Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης

Η αρμόδια υπηρεσία είναι η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Για την αίτηση θα χρειαστείτε:
 1. Για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια.
  Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας.

  Για υπηκόους τρίτης χώρας *
  Απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός της/του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή.

  Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. *
  Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

  Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία της/του (Αν η/ο υποψήφια/ος για χορήγηση της κατηγορίας ΑΜ δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών, απαιτείται επιπλέον και η υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης II).


  * Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, απλό φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων το οποίο να πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα.

 2. Τέσσερις (4) τουλάχιστον πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, οι δύο (2) από αυτές προσκομίζονται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας και οι υπόλοιπες στους γιατρούς που διενεργούν την εξέταση
 3. Δύο τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης, καθώς και φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών, σύμφωνα με το Παράρτημα III του π.δ.51/2012 (Α΄101)
 4. Κατάθεση πρωτότυπου εντύπου άδειας οδήγησης τρίτης χώρας εφόσον υφίσταται.
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις
 1. Να έχει συμπληρώσει την ηλικία:
  • ΑΜ 16 ετών, απαιτείται επιπλέον η έγγραφη συναίνεση και των δύο γονέων.
  • Α1 18 ετών
  • Α2 20 ετών
  • Α 24 ετών ή 22 ετών, αν είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Α2 επί διετία.
  • Β με συνοδό 17 ετών
  • Β 18 ετών
 2. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον (συνεχώς ή αθροιστικά στην Ελλάδα κατά το τελευταίο 12μηνο) πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.
 3. Να έχει την κατοικία του στην περιοχή της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία κατατίθεται η αίτηση.
 4. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) ή τρίτης χώρας.
 5. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για Ομάδα 1 του παραρτήματος ΙΙΙ του Π.Δ. 51/2012 (Α΄101).
 6. Να επιτύχει σε θεωρητική εξέταση και σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.
Κόστος / Παράβολα

Ενοποιημένο - Αρχική χορήγηση κατηγορίας (ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β) 48 €
Κωδικός e-παραβόλου 32

Άδεια οδήγησης(Χορήγηση-Επέκταση-Ανανέωση) 60 €
Κωδικός e-παραβόλου 20

Θεωρητική εξέταση (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) 15 €
Κωδικός e-παραβόλου 2037

Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς 15 €
Κωδικός e-παραβόλου 2038


Κατηγορίες διπλωμάτων

Οι νέες κατηγορίες αδειών οδήγησης (ισχύουν από 19/1/2013 βάσει Π.Δ. 51/2012)

 • ΑΜ κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοποδηλάτου έως 50cc
 • Α1 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοσικλέτας έως 125cc μέγιστη ισχύς 11Kw
 • Α2 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοσικλέτας έως 35Kw
 • Α κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοσικλέτας χωρίς περιορισμό ισχύος/ κυβικών
 • Β1 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης για Τετράκυκλα
 • Β κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου έως 8+1 θέσεις & φορτηγό έως 3500kg μικτό βάρος
 • ΒΕ κατηγορία - Άδεια Οδήγησης συζευγμένων οχημάτων έως 3500kg μικτό βάρος
 • C1 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Φορτηγού έως 7500kg μικτό βάρος
 • C1E κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Φορτηγού (συρμοί/ αρθρωτά οχήματα έως 12000kg μικτό βάρος)
 • C κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Φορτηγού
 • CE κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Φορτηγού (συρμοί/αρθρωτά οχήματα)
 • D1 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου έως 16+1 θέσεις & μέχρι 8m μήκος
 • D1E κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Λεωφορείου (συρμοί/αρθρωτά οχήματα έως 16+1 θέσεις)
 • D κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου
 • DE κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Λεωφορείου (συρμοί/αρθρωτά οχήματα)

Αντικατάσταση διπλώματος

Η νέα άδεια οδήγησης, με τη μορφή πιστωτικής κάρτας, είναι πιο πρακτική και ανθεκτική. Ωστόσο περιορίζεται στα 15έτη. Η αλλαγή δεν είναι υποχρεωτική καθώς το παλιό δίπλωμα οδήγησης ισχύει μέχρι το 2033 και μέχρι την ηλικία των 65 ετών, εφόσον δεν συντρέχουν ενδιάμεσα λόγοι ανανέωσής των π.χ. για λόγους υγείας ή ανανέωση λόγω επαγγελματικής χρήσης της άδειας.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση της παλιάς άδειας οδήγησης με νέου τύπου, είναι:

 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ( έντυπο 02.12)
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο κατεχόμενης άδειας οδήγησης παλαιού τύπου, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ
 4. Δυο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
 6. Παράβολο 30€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης
 7. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
 8. Εάν έχουμε αλλαγή προσωπικών στοιχείων, απαιτείται παράβολο χαρτοσήμου 9,02€
Το συνολικό κόστος ανέρχεται από 30€ εως 39.02€

Ανανέωση άδειας οδήγησης

Την ανανέωση της ελληνικής άδειας οδήγησης σας μπορείτε να ζητήσετε:

 • όταν έχει ήδη λήξε
 • θα λήξει τους επόμενους δύο μήνες

Για την αίτηση θα χρειαστείτε:
 1. να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 2. να μεταφορτώσετε την φωτογραφία σας και δείγμα της υπογραφής σας (δίνεται η δυνατότητα χρήσης του myphoto αλλά δεν είναι υποχρεωτική)
 3. να εκδώσετε και να πληρώσετε το κατάλληλο παράβολο
 4. να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας
 5. να γνωρίζετε την διεύθυνση ηλεκτρονικύ ταχυδρομείου σας (e-mail)
 6. τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου*
* Μπορείτε να καταχωρίσετε ηλεκτρονικά τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας για να είναι διαθέσιμα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές σας με το δημόσιο.
Διαδικασία:
Για τη δήλωση των στοιχείων σας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Δήλωση αριθμού κινητού τηλεφώνου, προκειμένου να παρέχεται μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας στις συναλλαγές σας (Προσοχή: κάθε αριθμός τηλεφώνου μπορεί να δηλωθεί μόνο από έναν πολίτη). Θα λάβετε κωδικό μιας χρήσης με SMS για την επαλήθευση κατοχής του.
 2. Επιβεβαίωση αριθμού κινητού τηλεφώνου με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
  • Από πιστωτικό ίδρυμα του οποίου είστε χρήστης e-banking
  • Από πάροχο κινητής τηλεφωνίας
  • Μέσω ΚΕΠ ή Προξενικής Αρχής εφόσον είστε κάτοικος εξωτερικού
Για το σκοπό αυτό θα λάβετε sms στο κινητό που έχετε δηλώσει.
Θα χρειαστείτε:
 • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
 • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
Πατώντας εδώ θα μεταφερθείτε στην σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου.


Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε βήματα:

A. Διαδικασία ιατρικής εξέτασης
 • με την είσοδό σας στην εφαρμογή, σας χορηγείται ένας τετραψήφιος αριθμός (PIN) και ενημερώνεστε για τις ειδικότητες των ιατρών από τις οποίες απαιτείται εξέταση
 • επισκέπτεστε τους ιατρούς, και τους γνωστοποιείτε τον τετραψήφιο αριθμό (PIN) που σας έχει χορηγηθεί, τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας
 • με την ολοκλήρωση της ιατρικής εξέτασης, ενημερώνεται αυτόματα η εφαρμογή
 • η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται με τον ίδιο κωδικό αριθμό (PIN) για όσους λοιπούς ιατρούς απαιτούνται
 • εφόσον έχετε κριθεί ικανός/ή από όλους τους γιατρούς ενημερώνεστε από την εφαρμογή με γραπτό μήνυμα (sms) και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ότι μπορείτε να ολοκληρώσετε την αίτηση σας εντός (6) μηνών που διαρκούν τα πιστοποιητικά των γιατρών

Β. Ολοκλήρωση αίτησης
 • θα πρέπει να μεταφορτώσετε την προβλεπόμενη φωτογραφία και αρχείο με την σκαναρισμένη φυσική σας υπογραφή
 • στην συνέχεια θα πρέπει να εκδώσετε και να πληρώσετε το προβλεπόμενο ηλεκτρονικό παράβολο

Γ. Παραλαβή νέας άδειας
 • επιλέξτε τον τρόπο παραλαβής του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης
 • την άδεια θα την παραλάβετε εσείς ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός σας από την Περιφέρεια, παραδίδοντας την παλιά άδεια οδήγησης

Σε όλα τα βήματα, η εφαρμογή σας ενημερώνει με ηλεκτρονικό μήνυμα και SMS.
Πατώντας εδώ στο τέλος της σελίδας επιλέγετε την Περιφέρεια που σας ενδιαφέρει και πατάτε το κουμπί "Είσοδος στην υπηρεσία" για να ξεκινήσετε την διαδικασία ψηφιακά.


Αντίγραφο εντύπου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής

Η αιτήσεις μπορούν να γίνουν σε ΚΕΠ, στις οικείες περιφερειακές ενότητες καθώς και ψηφιακά.

Για την αίτηση θα χρειαστείτε:
 1. Για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια.
  Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας.

  Για υπηκόους τρίτης χώρας *
  Απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός της/του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή.

  Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. *
  Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

  Σε όλες τις περιπτώσεις, από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.
  Δεν απαιτείται στην ψηφιακή διαδικασία.


  * Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, απλό φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων το οποίο να πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα.

  Εναλλακτικά
  Πρωτότυπη βεβαίωση της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει τη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.
  Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή στην Ελλάδα, καθώς και επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν, τότε απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει τη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.

 2. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
  Στην υπεύθυνη δήλωση ο αιτών δηλώνει ότι:
  1. Έχω τη συνήθη διαμονή μου στην Ελλάδα.
  2. Δεν κατέχω ισχύουσα άδεια οδήγησης λόγω (απώλειας ή κλοπής)/Κατέχω ισχύουσα άδεια οδήγησης (σε περίπτωση φθοράς ή αλλοίωσης), ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) και δεν μου έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.
  3. Δεν κατέχω / Κατέχω άδεια οδήγησης τρίτης χώρας ……………………*
  4. Επιθυμώ την αναγραφή της Ομάδας Αίματός μου στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεμαι στην τήρησή του στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών"*.

  • Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης τρίτης χώρας αναγράφεται ο αριθμός της άδειας και η χώρα έκδοσής της.
  • Η καταχώρηση της Ομάδας Αίματος στο έντυπο της άδειας οδήγησης γίνεται εφόσον η/ο ενδιαφερόμενη/ος το επιθυμεί και την συμπληρώσει στην παρούσα.

 4. Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης.
  Η αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης υπογράφεται μόνο από την/τον κάτοχο της άδειας οδήγησης και όχι από εξουσιοδοτημένη/ο από την/τον κάτοχο πρόσωπο. Δεν απαιτείται στην ψηφιακή διαδικασία.
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις
 1. Ο αιτών να έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.
  Ή
  Έχει ιδιότητα σπουδαστή ή μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.
 2. Ο αιτών να έχει την κατοικία του στην περιοχή της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία κατατίθεται η αίτηση.
 3. Ο αιτών να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης.
 4. Για την ψηφιακή κατάθεση της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι κάτοχος κωδικών taxisnet.
Κόστος / Παράβολα

Ενιαίο - Αντίγραφο εντύπου Αδείας Οδήγησης για Κλοπή - Απώλεια 69.02 €
Κωδικός e-παραβόλου 37


Προσωρινή άδεια οδήγησης

Μπορείτε να εκδώστε ηλεκτρονικά μια προσωρινή άδεια οδήγησης ή να ελέγξτε την εγκυρότητά της.

Δικαιούχοι προσωρινής άδειας οδήγησης είναι όσοι εξετάζονται επιτυχώς σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (επιτυχής πρακτική εξέταση) για αρχική χορήγηση ή επέκταση σε άλλη κατηγορία άδειας οδήγησης από τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2020.
Την προσωρινή άδεια οδήγησης μπορείτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά ή να την εκτυπώσετε και να την παραδώσετε έντυπη.

Για την έκδοση ή την προβολή προσωρινής άδειας θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. Πατώντας εδώ θα μεταφερθείτε στην σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Για τον έλεγχο εγκυρότητας θα χρειαστείτε:

 1. είτε τον σύνδεσμο επιβεβαίωσης της προσωρινής άδειας
 2. είτε τον κωδικό επιβεβαίωσης
 3. είτε το QR code
Μπορείτε είτε να συμπληρώσετε τον κωδικό επιβεβαίωσης που βρίσκεται στην προσωρινή άδεια οδήγησής σας είτε να σκανάρετε/ σαρώσετε το QR code  Πατώντας εδώ θα μεταφερθείτε στην σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου.
εικόνα προσωρινής άδειας οδήγησης


Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω φθοράς ή αλλοίωσης

Η χορήγηση αντιγράφου γίνεται όταν τα στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης και της φωτογραφίας) του εντύπου της άδειας οδήγησης δεν είναι ευκρινή, λόγω φθοράς ή αλλοίωσης που μπορεί να έχουν υποστεί.

Σε περίπτωση που η άδεια οδήγησης έχει λήξει, ακολουθείται η διαδικασία της ανανέωσής της χωρίς την προηγούμενη έκδοση αντιγράφου και των προβλεπόμενων για αυτό (αντίγραφο) παραβόλων.

Για την αίτηση θα χρειαστείτε:
 1. Για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια.
  Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας.

  Για υπηκόους τρίτης χώρας *
  Απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός της/του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή.

  Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. *
  Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

  Σε όλες τις περιπτώσεις, από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.
  Δεν απαιτείται στην ψηφιακή διαδικασία.


  * Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, απλό φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων το οποίο να πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα.

  Εναλλακτικά
  Πρωτότυπη βεβαίωση της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει τη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.
  Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή στην Ελλάδα, καθώς και επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν, τότε απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει τη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.

 2. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 ν. 1599/1986).

  Στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα ότι:
  1. Έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον συνεχώς ή αθροιστικά στην Ελλάδα, κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από τη μέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.
  2. Κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης (σε περίπτωση φθοράς ή αλλοίωσης), ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.
  3. Δεν κατέχει / Κατέχει άδεια οδήγησης τρίτης χώρας ……………… *
  4. Επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας Αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή του στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

  • Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης τρίτης χώρας αναγράφεται ο αριθμός της άδειας και η χώρα έκδοσής της.
  • Η καταχώρηση της Ομάδας Αίματος στο έντυπο της άδειας οδήγησης γίνεται εφόσον η/ο ενδιαφερόμενη/ος το επιθυμεί και την συμπληρώσει στην παρούσα.
 4. Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης.
  Η αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης υπογράφεται μόνο από τον κάτοχο της άδειας οδήγησης και όχι από εξουσιοδοτημένο από τον κάτοχο πρόσωπο.
  Δεν απαιτείται στην ψηφιακή διαδικασία.
 5. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης (φθαρμένης ή αλλοιωμένης).
  Δεν απαιτείται στην ψηφιακή διαδικασία μέσω gov.gr
 6. Εξουσιοδότηση (Προαιρετικό)
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις
 1. Ο αιτών να έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.
  Ή
  Έχει ιδιότητα σπουδαστή ή μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.
 2. Ο αιτών να έχει την κατοικία του στην περιοχή της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία κατατίθεται η αίτηση.
 3. Ο αιτών να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης.
 4. Για την ψηφιακή κατάθεση της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι κάτοχος κωδικών taxisnet.
Κόστος / Παράβολα

Ενιαίο - Αντίγραφο εντύπου Αδείας Οδήγησης για Φθορά – Αλλοίωση 39.02 €
Κωδικός e-παραβόλου 38

Ή
Χαρτόσημο άδειας οδήγησης αξίας εννέα ευρώ και δύο λεπτών (9,02).
Παράβολο για την εκτύπωση εντύπου άδειας οδήγησης τριάντα (30,00) ευρώ.

Κωδικός e-παραβόλου 66 9.02 €
Κωδικός e-παραβόλου 28 30.00 €


TestDrive V2 (πρόγραμμα ΚΟΚ)

Το testdriveme.gr φτιάχτηκε με σκοπό να παρέχει έναν ευκολότερο (σε σύγκριση με το επίσημο πρόγραμμα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών) τρόπο εκμάθησης του Κ.Ο.Κ.
Είναι πάντα online και δε χρειάζεται καμία ρύθμιση. Ωστόσο, έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα και σκοπός του δεν είναι να αντικαταστήσει πλήρως το επίσημο πρόγραμμα TestDrive V2 , το οποίο μπορείτε να το προμηθευτείτε στο προαναφερθέν σύνδεσμο (μαζί με σχετικές οδηγίες εγκατάστασης).


Επίσημα βιβλία του Κ.Ο.Κ.


Οικολογική οδήγηση

Η μείωση κατανάλωσης καυσίμου μπορεί να ωφελήσει το περιβάλλον αλλά και τη τσέπη μας!
Παρακάτω ακολουθούν χρήσιμες συμβουλές/ πληροφορίες για την επίτευξη της μείωσης της κατανάλωσης καυσίμου.

 1. Ελέγχουμε τακτικά τη πίεση των ελαστικών και φροντίζουμε αυτή να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του κατασκευαστή (συνήθως τέτοιες προδιαγραφές μπορούμε να βρούμε στο Εγχειριδιο Χρήσης του οχήματος ή και (συχνά) τυπωμένο (ως ταμπελάκι) στην κολώνα της πόρτας του οδηγού). Μειωμένη πίεση ελαστικού συνεπάγεται με αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.
 2. Ελέγχουμε τακτικά το φίλτρο του αέρα. Ένα βρόμικο η φραγμένο φίλτρο οδηγεί σε μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
 3. Αλλάζουμε τα λιπαντικά του κινητήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ενας υγιείς κινητήρας είναι ένας αποδοτικός/ αποτελεσματικός κινητήρας (που σημαίνει ότι δεν σπαταλάει ενέργεια).
 4. Αλλάζουμε το μπουζί όποτε πρέπει και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 5. Αποφευγουμε, όποτε είναι εφικτό, την χρήση κλιματιστικού καθώς οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.
 6. Οδηγούμε ήρεμα και μεθοδικά. Αποφευγουμε απότομα φρεναρίσματα καθώς και απότομη επιτάχυνση (πέρα από την απαραίτητη). Διατηρούμε σταθερή ταχύτητα (ειδικά στο εθνικό δίκτυο) και αποφεύγουμε μεγάλες αυξομειώσεις στην ταχύτητα. Τέλος, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε (ανά περίπτωση) την κεκτημένη ταχύτητα του οχήματος και σε κατηφόρες να αφήνουμε το γκάζι για λίγο.
 7. Δεν φορτώνουμε υπερβολικά το όχημα καθώς επηρεάζεται αρνητικά η κατανάλωση καυσίμου.
 8. Γενικά φροντίζουμε για την καλή λειτουργία του οχήματος. Ένα προβληματικό όχημα δεν είναι το ίδιο αποδοτικό με ένα πλήρως λειτουργικό όχημα. Μειωμένη αποδοτικότητα ισοδυναμεί με αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.

Οδική ασφάλεια

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ορίζει ακριβώς τους κανόνες που πρέπει να τηρούν όλοι οι οδηγοί προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας. Συνοπτικά μπορούμε να αναφέρουμε τα παρακάτω (για περισσότερα μπορείτε να συμβουλευτείτε τον σύνδεσμο Άτυπη Κωδικοποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που βρίσκεται στο τέλος της σελίδας):

 • Αποφευγουμε την κατανάλωση αλκοόλ (ειδικά όταν ακολουθούμε και φαρμακευτική αγωγή!) και ψυχοτρόπων/ ναρκωτικών ουσιών εάν πρόκειται να οδηγήσουμε.
 • Αποφευγουμε χρήση κινητού τηλεφώνου (εκτός εάν διαθέτουμε ακουστικό/ μικρόφωνο (bluetooth ή ενσύρματο)) και ηλεκτρονικών συσκευών (smartphones/ TV/ ταμπλέτες). Αν πρέπει να κάνουμε/ δεχτούμε κλήση χωρίς να διαθέτουμε τα απαραίτητα παρελκόμενα, σταματάμε το όχημα σε ασφαλές σημείο και ακολουθώντας τους κανόνες του Κ.Ο.Κ.
 • Σεβόμαστε πάντα τους φωτεινούς σηματοδότες και τις πινακίδες.
 • Δεν ξεχνάμε να χρησιμοποιήσουμε flash και alarm όποτε χρειάζεται. Είναι σημαντικό οι άλλοι οδηγοί να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τις προθέσεις μας.
 • Συμβουλευομαστε πάντα και συνεχώς τους καθρέφτες μας προκειμένου να έχουμε μια στοιχειώδη αίσθηση του περιβάλλοντός μας.
 • Δεν αναπτύσσουμε υπερβολική ταχύτητα (πέρα από τα όρια που ορίζει η σηματοδότηση του δρόμου). Υπάρχει λόγος που έχει μπει το όριο.
 • Δεν κάνουμε κινήσεις εντυπωσιασμού, ακόμα και αν ο δρόμος είναι άδειος. Υπάρχει πάντα κίνδυνος να χάσουμε τον έλεγχο του οχήματός μας. Όταν μάλιστα υπάρχουν και άλλα αυτοκίνητα, αυτόματα θέτουμε σε κίνδυνο και τους επιβάτες αυτών.
 • Φροντίζουμε τα παιδιά να είναι ασφαλισμένα σε παιδικά καθίσματα και οι ενήλικες να φοράνε πάντα ζώνη ασφαλείας.
 • Δε χαζεύουμε στο δρόμο. Απεναντίας, πρέπει συνεχώς να βρισκόμαστε σε εγρήγορση.
 • Αποφευγουμε επικίνδυνα προσπεράσματα. Ειδικά όταν έχουμε μειωμένη ορατότητα (π.χ. επερχόμενη στροφή)
 • Δεν κοντράρουμε τους άλλους οδηγούς και δεν υποκύπτουμε σε road rade (εκνευρισμός στην άσφαλτο).
 • Κρατάμε πάντα απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα.
 • Προσέχουμε ιδιαίτερα τους πεζούς καθώς και ποδήλατα/ μοτοποδήλατα. Η ζημιά που μπορεί να προκαλέσει και το παραμικρό οδικό ατύχημα είναι πολύ μεγάλη σε τέτοιες ευάλωτες ομάδες.
 • Ελέγχουμε πάντα την πίεση των ελαστικών καθώς και την καλή λειτουργία του οχήματος (και ειδικά τα φρένα) ώστε αυτά να μην αποτελέσουν αιτία ατυχήματος.
 • Σε δύσκολες καιρικές συνθήκες (δυνατός άνεμος, χιόνι, βροχή, μειωμένη ορατότητα κ.λπ.) οδηγούμε πιο αργά και με πολύ προσεκτικές κινήσεις.

Δίπλωμα οδήγησης για ΑμεΑ

Η νομοθεσία επιτρέπει την οδήγηση αυτοκινήτου ακόμη και από άτομα με ακραίες περιπτώσεις κινητικής αναπηρίας, αρκεί βεβαίως να υπάρχουν οι αναγκαίες αλλαγές/ μετατροπές στο όχημα που αντικαθιστούν το κινητικό έλλειμμα.
Οι υποψήφιοι οδηγοί, για να έχουν το δικαίωμα να υποβληθούν, στην προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις, θεωρητική και πρακτική εξέταση, πρέπει προηγουμένως να περάσουν επιτυχώς από ιατρική εξέταση.
Ειδικά για τα ΑμεΑ, ορίζεται ότι πρέπει να υποβάλλονται σε Πρωτοβάθμια Ιατρική Εξέταση και Δευτεροβάθμια Ιατρική Εξέταση. Για περισσότερα μπορείτε να συμβουλευτείτε την σελίδα Ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών (Πρωτοβάθμια - Δευτεροβάθμια) του Υ.Μ.Ε.


Point System

Το Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο ή point system) είναι ένα σύστημα καταμέτρησης βαθμών ποινής για τις παραβάσεις που σημειώνονται από τους οδηγούς. Κάθε παράβαση του Κ.Ο.Κ. έχει συγκεκριμένους βαθμούς ποινής οι οποίοι συμπληρώνονται στο μητρώο του οδηγού. Από το μητρώο διαγράφονται οι βαθμοί ποινής για παραβάσεις που σημειώθηκαν προ τριετίας (διετία για επαγγελματίες). Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι κάθε χρονική στιγμή πρέπει να έχει λιγότερους από 25 βαθμούς ποινής για τα τελευταία τρία χρόνια.

Σε περίπτωση που κάποιος οδηγός συμπληρώσει 25 βαθμούς ποινής τότε του αφαιρείται αυτόματα η άδεια οδήγησης.
Ωστόσο, η αφαίρεση της άδειας οδήγησης συμβαίνει και σε περίπτωση που ο οδηγός υποπέσει στο ίδιο παράπτωμα μέσα σε ένα χρόνο (ακόμα και αν δεν συμπληρώνει 25 βαθμούς ποινής) για τις παρακάτω κατηγορίες παραβάσεων:

 1. Παράβαση STOP η πινακίδας παραχώρησης προτεραιότητας.
 2. Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.
 3. Οδήγηση για εντυπωσιασμό / αυτοσχέδιοι αγώνες.
 4. Παραβίαση κανόνων για τις διαβάσεις τρένων (μείωση ταχύτητας, στάση).
 5. Αναστροφή, οπισθοπορεία και οδήγηση στη κεντρική διαχωριστική λωρίδα σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
 6. Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, φαρμάκων ή τοξικών ουσιών.
Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα του Υ.Μ.Ε. για το Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (point system) .

Όρια Ταχύτητας

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Αυτοκινητόδρομος Οδός Ταχείας Κυκλοφορίας Άλλο Οδικό δίκτυο
Επιβατικά αυτοκίνητα 130 110 90 50
Επιβατικά με ελαφρό ρυμουλκούμενο 100 90 80 50
Επιβατικά με ρυμουλκούμενο 90 80 80 50
Λεωφορεία 100 90 80 50
Λεωφορεία με ελαφρό ρυμουλκούμενο 80 80 80 50
Αρθρωτά λεωφορεία 70 70 70 50
Διώροφα λεωφορεία 80 80 70 50
Λεωφορεία μεταφοράς μαθητών 80 80 60 50
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπομένου μεγίστου βάρους μέχρι 3.500 kg. 100 90 80 50
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπομένου μεγίστου βάρους μέχρι 3.500 kg. με ελαφρύ ρυμουλκούμενο 85 85 80 50
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπομένου μεγίστου βάρους μέχρι 3.500 kg. με ρυμουλκούμενο 80 80 70 50
Φορτηγά αυτοκίνητα μεγίστου βάρους μεγαλύτερου των 3.500 kg. 85 80 80 50
Φορτηγά αυτοκίνητα μεγίστου βάρους μεγαλύτερου των 3.500 kg. με ελαφρό ρυμουλκούμενο ή ρυμουλκούμενο 80 70 70 50
Συνδυασμός φορτηγών 80 70 70 50
Μοτοσυκλέτες πάνω απο 125 cc 130 110 90 50
Μοτοσυκλέτες μέχρι 125 cc 80 80 70 50
Μοτοσυκλέτες με καλάθι 70 70 60 50
Μοτοποδήλατα 40 40 40 40
Αγροτικά μηχανήματα 40 40 40 40
Μηχανήματα έργων 40 40 40 40

Πότε περνάω ΚΤΕΟ;

Ι.Χ. / Φορτηγά έως 3.5tn:

 • 4 χρόνια μετά την αγορά (πρώτη κυκλοφορία) και έκτοτε κάθε 2 χρόνια.
ΤΑΧΙ:
 • Κάθε χρόνο μετά το πρώτο έτος αγοράς (πρώτη κυκλοφορία).
Δίκυκλα:
 • 2004 (πρώτη κυκλοφορία) -> Ιούλιος – Αύγουστος 2013.
 • 2005 (πρώτη κυκλοφορία) -> Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2013.
 • 2006 (πρώτη κυκλοφορία) -> Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2013.
Όσα ταξινομήθηκαν (πρώτη άδεια) πριν το 2004 (δηλαδή, 2003 και προγενέστερα) έπρεπε να έχουν ήδη περάσει ΚΤΕΟ!

Το κόστος ΚΤΕΟ διαφοροποιείται ανάλογα με το εκάστοτε ΚΤΕΟ (στην περίπτωση των ιδιωτικών ΚΤΕΟ).
Το πρόστιμο παράλειψης ΚΤΕΟ μπορεί να φτάσει μέχρι 400€!
Αξίζει να αναφερθεί ότι πέρα από τον έλεγχο ΚΤΕΟ, όλα τα οχήματα πρέπει να διαθέτουν Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (κάρτα καυσαερίων - Κ.Ε.Κ.) εφόσον έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την ημερομηνία 1ης αδείας.
Η κάρτα πρέπει να ανανεώνεται ανά 12 μήνες για τα Ι.Χ. και ανά 6 μήνες για τα επαγγελματικά οχήματα (όπως είναι τα ταξί και τα φορτηγά άνω των 3.5tn).
Το κόστος ανέρχεται σε 8,89€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Ουσιαστικά 9€, ωστόσο πολλά ΚΤΕΟ το στρογγυλοποιούν σε 10-εύρω.
Το πρόστιμο παράλειψης απόκτησης Κ.Ε.Κ. μπορεί να φτάσει μέχρι 200€!

Υ.Γ.: Από 01/01/2011, όχημα που περνάει ΚΤΕΟ, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος καυσαερίων, αποκτά Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ (Δ.Τ.Ε.) που επέχει θέση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) με χρονική ισχύ την διάρκεια της κάρτας καυσαερίων (δηλαδή ενός έτους για τα Ι.Χ. και 6 μήνες για τα επαγγελματικά οχήματα).


Κόστος ασφάλιστρων αυτοκινήτου;

Τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου εξαρτώνται κατά βάση από την παλαιότητα του οχήματος, την αξία του, τα κυβικά καθώς και από την ηλικία/ επικινδυνότητα/ μόνιμη κατοικία του οδηγού.
Γενικά, η ασφάλεια του αυτοκινήτου είναι μεγαλύτερη στα μεγάλα αστικά κέντρα (λόγω αυξημένου κινδύνου τροχαίου ατυχήματος), σε σύγκριση με επαρχία.
Το κόστος των ασφαλίστρων εξαρτάται επίσης από την ασφαλιστική εταιρία και το πλήθος των καλύψεων που παρέχει. Σημαντικό επίσης είναι η σχέση του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική εταιρία.Μακροχρόνια συνεργασία επιφέρει συνήθως και τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
Για περισσότερα, παρακαλώ συμβουλευτείτε ασφαλιστικό γραφείο ή ακόμα καλύτερα, να δείτε τα διάφορα ασφαλιστικά πακέτα που προσφέρονται από τις νέες online ασφαλιστικές εφαρμογές.


Παιδική ασφάλεια στο αυτοκίνητο

Η παράλειψη ασφάλισης παιδιού (έως 12 ετών) μέσα στο όχημα επισύρει τσουχτερό (83€!) πρόστιμο από τον Κ.Ο.Κ. Αυτό είναι δευτερεύον όμως.
Πρωταρχικής σημασίας είναι τα παιδιά να είναι ασφαλή σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.
Ο Κ.Ο.Κ. ορίζει ότι τα παιδιά πρέπει να τοποθετούνται και να ασφαλίζονται σε ειδικά καθίσματα (μέσα συγκράτησης).
Τα παιδιά απαγορεύεται να κάθονται στο κάθισμα του συνοδηγού (ακόμα και όταν είναι μέσα σε παιδικά καθίσματα και ασφαλισμένα) καθώς αυξάνονται δραματικά οι πιθανότητες να τραυματιστεί. Επομένως, για τα παιδιά είναι υποχρεωτικό το παιδικό κάθισμα, το όποιο πρέπει να είναι τοποθετημένο στο πίσω κάθισμα του οχήματος και υπό την επίβλεψη του ενός γονιού (ο οποίος με τη σειρά του πρέπει να είναι δεμένος και αυτός με ζώνη ασφαλείας, βάσει Κ.Ο.Κ.).
Γενικά, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι παιδικών καθισμάτων, ανάλογα με την ηλικία/ βάρος του παιδιού:

 1. Ο τύπος 0+ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας έως 15 μηνών και βάρους έως 13kg
 2. Ο τύπος 1 απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8 μηνών - 4 ετών και βάρους 9-18kg
 3. O τύπος 2/3 απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3,5 - 12 ετών και βάρους 15-36kg.
Όταν το παιδί αποχωριστεί το παιδικό κάθισμα (p.x. λόγω ηλικίας ή βάρους), πρέπει να δένεται και αυτό πάντα με ζώνη ασφαλείας στο πίσω κάθισμα. Ποτέ όμως στο μπροστινό κάθισμα του συνοδηγού (τουλάχιστον έως την ηλικία των 12 ετών, όπως προβλέπει σχετικά ο Κ.Ο.Κ.)


Βασικές γνώσεις ελαστικών

Το κείμενο δεν έχει γραφτεί ακόμα.


Τι να προσέξω πριν αγοράσω αμάξι;

Το κείμενο δεν έχει γραφτεί ακόμα.


Προετοιμασία για ταξίδι

 • Περιμετρικός έλεγχος του οχήματος.
 • Έλεγχος για την ύπαρξη διαρροών κάτω από το όχημα (χώρος μηχανής/ χώρος ρεζερβουάρ).
 • Έλεγχος στάθμης καυσίμων.
 • Έλεγχος σωστής πίεσης ελαστικών.
 • Έλεγχος της καλής κατάστασης και της πίεσης της ρεζέρβας (εφόσον υπάρχει).
 • Φαρμακείο + Προειδοποιητικό τρίγωνο + Πυροσβεστήρας.
 • Γρύλος και μπουλουνόκλειδο για αλλαγή ελαστικού (αν υπάρχει ρεζέρβα).
 • Αλυσίδες (χειμώνας).
 • Πρόχειρα εργαλεία (φακός/ γάντια κλπ.).
 • Έλεγχος του συστήματος φωτισμού, θέσεως(μικρά), διασταυρώσεως(μεσαία) και πορείας(μεγάλα).
 • Έλεγχος λειτουργίας των Flash.
 • Έλεγχος λειτουργίας των Alarm.
 • Έλεγχος λειτουργίας των φώτων πέδης (Stop).
 • Έλεγχος λειτουργίας των φώτων της όπισθεν.
 • Καθαρισμός των πλαστικών καλυμμάτων και των κρυστάλλων των φωτιστικών σωμάτων και αντικατάσταση τυχών καμένων λαμπτήρων.
 • Έλεγχος λειτουργίας του συστήματος υαλοκαθαρισμού καθώς και της σωστή λειτουργίας των εκτοξευτήρων καθαριστικού υγρού.
 • Έλεγχος της στάθμης του ψυκτικού υγρού στο ψυγείο και στο δοχείο υπερχείλισης - διαστολής.
 • Έλεγχος της στάθμης του λαδιού του κινητήρα.
 • Έλεγχος του ιμάντα του ανεμιστήρα (δεν πρέπει να είναι χαλαρός ή φθαρμένος) και για ύπαρξη τυχόν διαρροών κοντά στην αντλία νερού.
 • Έλεγχος της μπαταρίας.
 • Έλεγχος των υγρών του υδραυλικού τιμονιού, του συμπλέκτη και των φρένων καθώς και για τυχόν ύπαρξη διαρροών.
 • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
 • Άδεια οδήγησης σε ισχύ κατάλληλη για την οδήγηση του οχήματος.
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ.
 • Απόδειξη τελών κυκλοφορίας.
 • Κάρτα καυσαερίων.
 • Δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ.
 • Δεύτερο ζευγάρι γυαλιά αν στο δίπλωμά σας γράφει τον σχετικό κωδικό.
 • Ρύθμιση της θέσης οδήγησης και του προσκέφαλου.
 • Ρύθμιση όλων των καθρεπτών.
 • Έλεγχος λειτουργίας των ενδεικτικών λυχνιών στο ταμπλό του οχήματος.
 • Έλεγχος λειτουργίας της ηχητικής προειδοποίησης (κόρνα).
 • Έλεγχος των πεντάλ αν έχουν την συνήθη αντίσταση.
 • Έλεγχος αν όλες οι πόρτες είναι κλειστές.
 • Έλεγχος αν κάποια προειδοποιητική λυχνία είναι αναμμένη στο ταμπλό.

Δείτε αν ένα όχημα είναι ασφαλισμένο

Η αναζήτηση είναι δυνατή για οχήματα για τα οποία καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Θα χρειαστείτε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος (πινακίδα).
Οι πληροφορίες που μπορείτε να δείτε είναι:

 • τον τύπο του οχήματος
 • τον κατασκευαστή
 • το χρώμα
 • αν το όχημα είναι σε κίνηση / ακινησία ή έχει κλαπεί
 • αν είναι ασφαλισμένο / ανασφάλιστο

Πατώντας εδώ θα μεταφερθείτε στην σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Δεν παρουσιάζονται τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών ή κατόχων των οχημάτων ούτε στοιχεία οφειλών από τέλη κυκλοφορίας.


Προδιαγραφές Ψηφιακών Αρχείων για τις Άδειες Οδήγησης

Κατά την υποβολή μιας αίτησης για μια από τις παρεχόμενες διαδικασίες θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε τη φωτογραφία σας καθώς και την ψηφιακή εικόνα της φυσικής σας υπογραφή, η οποία προτείνεται να δημιουργηθεί με τη χρήση scanner. Για τα δύο απαιτούμενα ψηφιακά αρχεία, ισχύουν οι παρακάτω προδιαγραφές

Φωτογραφία
 1. Αποδεκτές μορφές: .jpg, .jpeg
 2. Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 3 MB
 3. Ελάχιστο μέγεθος εικόνας σε εικονοστοιχεία (pixels): 800X1200 (ή άλλο μέγεθος σε αναλογία 4:6 – πλάτος επί ύψος)

Προσοχή!
Στην περίπτωση που το αρχείο φωτογραφίας δεν πληροί με ακρίβεια τις τεχνικές προδιαγραφές η αίτηση σας θα απορριφθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους.
Η διεκπεραίωση θα καθυστερήσει αφού θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία εισάγοντας διαφορετικό αρχείο. Για την εξασφάλιση της ποιότητας των αρχείων, απευθυνθείτε σε επαγγελματίες φωτογράφους.

Υπογραφή
 1. Αποδεκτές μορφές: .jpg, .jpeg
 2. Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 3 MB
 3. Ελάχιστο μέγεθος εικόνας σε εικονοστοιχεία (pixels): 1200X400 (ή άλλο μέγεθος σε αναλογία 3:1 – πλάτος επί ύψος)
 4. Για την δημιουργία της υπογραφής ο ενδιαφερόμενος υπογράφει σε λευκό χαρτί και στη συνέχεια, με τη χρήση ενός σαρωτή, ψηφιοποιεί την υπογραφή.
 5. Η σκαναρισμένη υπογραφή για να γίνει αποδεκτή πρέπει να εμφανίζεται εξ ολοκλήρου χωρίς να διακόπτεται σε κανένα σημείο.
 6. Η υπογραφή θα πρέπει να αποτυπώνεται με μπλε σκούρο ή μαύρο χρώμα.

Προσοχή!
Στην περίπτωση που η σκαναρισμένη υπογραφή δεν πληροί με ακρίβεια τις τεχνικές προδιαγραφές η αίτηση σας θα απορριφθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους.
Η διεκπεραίωση θα καθυστερήσει αφού θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία εισάγοντας διαφορετικό αρχείο. Για την εξασφάλιση της ποιότητας των αρχείων, απευθυνθείτε σε επαγγελματίες φωτογράφους.

Επιλογή τυχαίων ερωτήσεων

Το τεστ τυχαίων ερωτήσεων προσομοιώνει 100% το επίσημο τεστ του Υπουργείου ως προς τον τρόπο επιλογής των ερωτήσεων.


Χρησιμότητα τεστ λαθών

Στο τεστ λαθών, η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει ενα συγκεκριμένο πλήθος ερωτήσεων από τις 30 (π.χ.) ερωτήσεις που έχει κάνει τις περισσότερες φορές λάθος.
Καθώς ο μαθητής απαντάει σωστά, οι παλιές ερωτήσεις αντικαθίστανται με νέες (εφόσον υπάρχουν).


Χρησιμότητα τεστ προόδου

Στο τεστ προόδου, η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει τις υπολειπόμενες ερωτήσεις (που δεν έχει εξοικειωθεί) από κάθε κεφάλαιο ή ολόκληρη την κατηγορία οχήματος.
Ο χρήστης, ανάλογα με το επίπεδό του ( ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ - που καθορίζει ο εκπαιδευτής του) υποχρεούται να δει τις ερωτήσεις 4/ 3/ 2 φορές, αντίστοιχα.
Ο χρήστης που δεν συνδέεται με εκπαιδευτή κατατάσσεται αυτόματα ως ΜΕΣΑΙΟΣ και δεν έχει την δυνατότητα να το αλλάξει.
Ο Premium χρήστης κατατάσσεται αυτόματα από την εφαρμογή ως ΑΡΧΑΡΙΟΣ.
Μετά την αναβάθμιση του λογαριασμού από απλό εγγεγραμμένο χρήστη σε Premium το ποσοστό ετοιμότητας ενδέχεται να προσαρμοστεί λόγω αυτόματης αλλαγής του επιπέδου.


Χρησιμότητα δύσκολου τεστ

Στο δύσκολο τεστ, η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει ένα συγκεκριμένο πλήθος ερωτήσεων από τις 30 (π.χ.) πιο δύσκολες ερωτήσεις που έχει εντοπίσει το σύστημα στη συγκεκριμένη κατηγορία, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τα λάθη ΟΛΩΝ των χρηστών.
Οι ερωτήσεις που αποτελούν αυτό το τεστ, μεταβάλλονται συνεχώς καθώς μεταβάλλονται και οι λάθος απαντήσεις που δίνουν οι χρήστες της εφαρμογής.


Ετοιμότητα μαθητή

Το παρακάτω βρίσκει πλήρη εφαρμογή για χρήστες που έχουν λογαριασμό (ΦΤΙΑΞΕ ΔΩΡΕΑΝ) στο testdriveme.gr.

Κάθε φορά που ο μαθητής κάνει ένα τεστ (ασχέτως του είδους) η εφαρμογή καταγράφει αναλυτικά στατιστικά για την κάθε ερώτηση.
Μεταξύ άλλων, καταγράφεται (ανά ερώτηση):

 • πόσες φορές του έχει εμφανιστεί συνολικά
 • πόσες φορές την έχει απαντήσει σωστά
 • πόσες φορές την έχει απαντήσει λάθος
 • πόσες φορές την έχει αγνοήσει (δεν απάντησε)
Τα στατιστικά αυτα, σε συνδυασμό με έναν απλό αλλά πολύ αποτελεσματικό αλγόριθμο, διαμορφώνουν την εικόνα της ουσιαστικής προόδου του μαθητή.
Μπορεί δηλαδή η εφαρμογή, εφόσον έχει πλούσια στατιστικά (αν ο μαθητής έχει κάνει πολλά τεστ) να εξάγει ένα ασφαλές συμπέρασμα για την ετοιμότητά του.

Ας δούμε τώρα αναλυτικά όλα τα στάδια της προόδου του μαθητή καθώς και τα εμβλήματα (badges) που απονέμονται σε αυτόν καθώς ολοκληρώνει την προσπάθειά του.

(%) ΜΗΝΥΜΑ ΕΜΒΛΗΜΑ
<50 Πρέπει να δεις περισσότερες ερωτήσεις!
51 - 60 Πρέπει να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο!
Κάνε 'Τεστ Τυχαίων Ερωτήσεων'/ 'Τεστ ανά Κεφάλαιο'.
61 - 70 Έχεις δρόμο ακόμα...!
Αφού ολοκληρώσεις το 'Τεστ Προόδου' κάνε περισσότερα 'Τεστ Τυχαίων Ερωτήσεων'.
71 - 80 Είσαι πολύ κοντά στον στόχο!
Συνέχισε με περισσότερα 'Τεστ Τυχαίων Ερωτήσεων'/ 'Τέστ Λαθών'.
81 - 90 Λίγο ακόμα και θα είσαι 'αστέρι' στον Κ.Ο.Κ!
Μηδένισε τα λάθη σου κάνοντας τα 'Τεστ Λαθών'.
91 - 99.5 Είσαι οριακά έτοιμος!
Ρίξε μια τελευταία ματιά στα 'Τεστ Λαθών'.
99.6 - 100 Συγχαρητήρια, η προετοιμασία σου ολοκληρώθηκε!

Ακολουθεί ένα ενδεικτικό παράδειγμα προόδου μαθητού:

progress screenshot

Εκφώνηση ήχου

Η εφαρμογή υποστηρίζει ήχο (ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΗΧΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ) στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Ι.Χ. Αυτοκίνητο
 • Μοτοσυκλέτα
Ο ήχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα είδη τεστ των παραπάνω κατηγοριών.
Αναλυτικότερα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα:
 • Τεστ με τυχαίες ερωτήσεις
 • Τεστ ανά κεφάλαιο
 • Τεστ λαθών
 • Τεστ προόδου
 • Δύσκολο τεστ
 • Προσομοίωση επίσημου τεστ Υπουργείου
Η εκφώνηση ήχου ενεργοποιείται ως εξής:
→ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → ΗΧΟΣ
voiceover screenshot
Απαιτείται Σύνδεση ή Εγγραφή .