Οι Πρόσθετες Πινακίδες (Πρ-1 έως Πρ-18β) συνοδεύουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιες από τις πινακίδες των τριών κυρίων κατηγοριών. Ως σκοπό έχουν:

  • Να καταστήσουν σαφέστερο το εικονιζόμενο μήνυμα.
  • Να εξειδικεύσουν το εικονιζόμενο μήνυμα.
Οι πρόσθετες πινακίδες δεν χρησιμοποιούνται μόνες τους, αλλά μόνο σε συνδυασμό με κάποιες πινακίδες των τριών βασικών κατηγοριών (Κ, Ρ, Π).
Πρόσθετες Πινακίδες
Card image

Πρ-1

Απόσταση από τη θέση της πινακίδας μέχρι την αρχή της επικίνδυνης θέσης ή της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται ο καθοριζόμενος με αυτήν κανόνας ή περιορισμός (π.χ. 100 μ.).

Card image

Πρ-2

Μήκος του επικίνδυνου τμήματος ή της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται ο καθοριζόμενος με την πινακίδα κανόνας ή περιορισμός (π.χ. 1 χιλιόμετρο).

Card image

Πρ-3α

Αρχή ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40, που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί...(π.χ. 10 μ.) από τη θέση της πινακίδας και προς την κατεύθυνση του βέλους.

Card image

Πρ-3β

Υπόμνηση ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40 που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί... (π.χ. 5 μ.) και από τις δύο πλευρές της θέσης της πινακίδας.

Card image

Πρ-3γ

Τέλος ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40 που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί... (π.χ. 10 μ.) από τη θέση της πινακίδας και προς την κατεύθυνση του βέλους.

Card image

Πρ-4α

Αρχή ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.

Card image

Πρ-4β

Επανάληψη ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.

Card image

Πρ-4γ

Τέλος ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.

Card image

Πρ-4δ

Επιτρέπεται μόνο για οχήματα "ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)" ύστερα από ειδική άδεια.

Card image

Πρ-4ε

Εξαιρούνται μόνο οχήματα "ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)" ύστερα από ειδική άδεια.

Card image

Πρ-5

Πάγος.

Card image

Πρ-6

Βροχή.

Card image

Πρ-7

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση (π.χ. α-δ).

Card image

Πρ-8

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).

Card image

Πρ-9

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-γ).

Card image

Πρ-10

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).

Card image

Πρ-11

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).

Card image

Πρ-12

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-γ).

Card image

Πρ-13

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).

Card image

Πρ-14α

Επικίνδυνη κλειστή στροφή αριστερά.

Card image

Πρ-14δ

Επικίνδυνη κλειστή στροφή δεξιά.

Card image

Πρ-15α

Ανακάπτων ελιγμός αριστερά.

Card image

Πρ-15δ

Ανακάπτων ελιγμός δεξιά.

Card image

Πρ-16α

Ζωήλατο όχημα (επιτρέπεται μόνο για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων που απεικονίζει το σύμβολο).

Card image

Πρ-16β

Χειράμαξα.

Card image

Πρ-16γ

Ποδήλατο.

Card image

Πρ-16δ

Μοτοποδήλατο.

Card image

Πρ-16ε

Μοτοσικλέτα ή τρίτροχο όχημα.

Card image

Πρ-16στ

Επιβατικό όχημα.

Card image

Πρ-16ζ

Επιβατικό με ρυμουλκούμενο όχημα ενός άξονα (τρέϊλερ).

Card image

Πρ-16η

Αγροτικό μηχάνημα.

Card image

Πρ-16θ

Λεωφορείο ή Τρόλλεϋ.

Card image

Πρ-16ι

Φορτηγό αυτοκίνητο.

Card image

Πρ-16ια

Φορτηγό αρθρωτό (κονταίηνερ).

Card image

Πρ-16ιβ

Φορτηγό με ρυμουλκούμενο όχημα (νταλίκα) πλην ρυμουλκούμενου ενός άξονα.

Card image

Πρ-16ιγ

Φορτηγό με ρυμουλκούμενο όχημα ενός άξονα (τρέϊλερ).

Card image

Πρ-16ιδ

Όχημα που φέρει πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

Card image

Πρ-16ιε

Τροχιοδρόμος

Card image

Πρ-17

Εξαιρείται (από την ισχύουσα ρύθμιση) μόνο η συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων που απεικονίζει το σύμβολο (αρίθμηση αντίστοιχη με την Πρ-16).

Card image

Πρ-18α

Επιτρέπεται μόνο για τα "ΤΑΧΙ".

Card image

Πρ-18β

Εξαιρούνται μόνο τα "ΤΑΧΙ".